Conveni de col·laboració entre ACTEDI i ARTCA.

Conveni de col·laboració entre ACTEDI i ARTCA.

ACTEDI - ARTCA (Associació Radiològica de Tècnics a Canàries).

Objectiu del Conveni

El Conveni té per objecte la col·laboració entre les entitats signants, a fi de:

● Promocionar la investigació, desenvolupament i innovació tecnològica conjunta en el camp de les ciències i tecnologies de la Salut.

● Possibilitar la participació de professorat i personal investigador de les dues entitats en projectes docents i/o de recerca en què es trobin involucrats.

● Possibilitar la participació dels membres d'ambdues entitats al pla estable de formació continuada, així com organitzar conferències, cursos, seminaris i tallers.

● Possibilitar la creació de grups de treball per a la realització de projectes de recerca i projectes de millora que la sanitat pública requereixi com a entitats referents del sector.

● Ambdues entitats podran col·laborar en temes relacionats amb els camps d'activitat que li són propis, com ara realització d'estudis, investigacions i treballs tècnics que siguin de l'interès d'ambdues parts, sota les condicions que s'estableixin de mutu acord en un annex al present conveni.

● Per dur a terme activitats concretes, es procedirà a la signatura d'ACORDS ESPECÍFICS com a Annexos al present Conveni. Aquests Acords han de precisar les formes concretes de col·laboració entre les parts.

● Per a l'execució dels diferents acords específics que es puguin desenvolupar, es podran recaptar subvencions altres organismes.

● Ambdues entitats, en tots els supòsits de col·laboració anteriors, es reserven el dret de selecció prèvia de les persones que participin en les activitats i projectes de col·laboració. Compartir borsa de treball i recursos d'ocupabilitat a través dels seus canals de comunicació respectius amb els seus afiliats.

● Potenciar i ordenar les especialitats d'intervencionisme i ecografia per part dels TSIDMN en comissions paritàries amb membres designats per ambdues entitats, a fi de reglamentar les competències tècniques, implementar la figura assistencial a la sanitat pública i concertada.

● Participar activament en el disseny del pla formatiu i la corba d'aprenentatge necessari per acreditar els professionals TSIDMN que es dediquen a ecografia i intervencionisme.

● Participar activament en les propostes de millora dels programes de garantia de qualitat en imatge mèdica i radioteràpia.

Noticias Relacionadas

Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.
Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA
Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA
Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.