Conveni marc Universitat Alfonso X El Sabio i ACTEDI.

Conveni marc Universitat Alfonso X El Sabio i ACTEDI.

El Conveni té per objecte la col·laboració entre les entitats signants, amb la finalitat de:

Promocionar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica conjunta en el camp de les ciències i tecnologies d'interès comú.

Possibilitar la participació de professorat i personal investigador de la UAX en projectes docents i/o de recerca en què estiga involucrada ACTEDI.

Possibilitar la participació d'empleats qualificats d'ACTEDI en la docència dels programes de postgrau i en direcció de projectes de final de carrera i/o Tesis doctorals a presentar a la UAX, així com organitzar conferències, cursos, seminaris etc.

Possibilitar la creació de grups de treball formats per professors i estudiants per a la realització de projectes de recerca.

La FUAX podrà col·laborar amb ACTEDI en temes relacionats amb els camps dactivitat que li és pròpia, com realització destudis, investigacions i treballs tècnics que interessin a ambdues parts, sota les condicions que de mutu acord sestableixin en un annex al present conveni.

ACTEDI podrà atorgar beques als estudiants de la UAX a les instal·lacions de ACTEDI, per a la realització de pràctiques acadèmicament dirigides, segons es concreti en una programació individualitzada per a cada estudiant.

La FUAX podrà destacar egressats de la UAX a les instal·lacions d'ACTEDI per a la realització de pràctiques acadèmicament dirigides, segons es concreti en una programació individualitzada i becada per a cada estudiant, sota les condicions que de mutu acord s'estableixin en un annex al present conveni.

Per a la realització dactivitats concretes, es procedirà a la signatura dACORDS ESPECÍFICS com a Annexos al present Conveni. Aquests acords han de precisar les formes concretes de col·laboració entre les parts.

Per a l'execució dels diferents acords específics que es puguin desenvolupar, es poden demanar subvencions d'altres organismes.
ACTEDI, en tots els supòsits de col·laboració anteriors, es reserva el dret de selecció prèvia de les persones pertanyents a la FUAX que participin a les activitats i projectes de col·laboració.

Ambdues institucions podran al·ludir als seus fullets informatius, documentació, impresos, pàgina web, etc., a l'altra part com a “Entitat Col·laboradora” podent utilitzar així mateix la seva denominació o signes distintius.

Noticias Relacionadas

Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.
Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA
Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA
Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.