Perspectives internacionals sobre la formació pràctica de tècnics en radiologia.

Perspectives internacionals sobre la formació pràctica de tècnics en radiologia.

31.12.2021

Artículo original:  McNulty JP, England A, Shanahan MC. Perspectivas internacionales sobre la educación en la práctica de la radiografía. Radiografía. 2021; 27:1044-1051.

DOI:  10.1016/j.radi.2021.04.004

Sociedad:  Federación Europea de Sociedades de Radiógrafos  @EFRadiographerS

Paraules clau:  Educación clínica, educación, radiografía, simulación, personal, estudiantes.

Abreviaturas y acrònims utilitzats:  EFRS (European Federation of Radiographer Societies), RRSS (Xarxes socials).

Linia editorial de el nombre

En aquest número de la revista, podem trobar un ampli i variat ventall d'articles de diferent temàtica. S'hi poden consultar articles sobre dosimetria, experiències dels tècnics de radiologia que informen exploracions, com detecten els abusos a menors en un servei de radiologia i per descomptat, es dóna continuïtat a un tema que va arribar a les nostres vides fa gairebé dos anys, la COVID-19.

M'agradaria destacar l'editorial de l'últim número, es tracta del comiat de l'actual editora en cap de la revista, Julie Nightingale, que ha estat durant anys al càrrec, temps en què la revista oficial de l'EFRS ha continuat creixent. Nightingale passa el testimoni a Jonathan McNulty, el que va ser president de l'EFRS fins fa poc temps. 

Motius per a la selecció

Des de fa molt de temps al nostre país, venim reivindicant la millora formativa de la nostra formació i la conversió dels nostres estudis a grau universitari. He volgut indagar una mica més en profunditat com està la formació a la resta del món i veure com es desenvolupa la formació dels nostres col·legues tant metodològicament com en nombre d'hores de dedicació pràctica. 

Resum

L'estudi realitzat en aquest article té com a objectiu obtenir una radiografia actual de com es troba la formació del radiographer al món i donar així continuïtat a un estudi anterior sobre la formació del col·lectiu de l'any 2012.

Amb aquesta finalitat, es va elaborar una nova enquesta que va ser distribuïda mitjançant RRSS i la xarxa de contactes de l'EFRS i va aconseguir un total de 79 respostes de 28 països diferents distribuïts a 4 continents.

A continuació, citarem alguns dels punts de més interès de l'estudi, ja que donen informació important respecte a les grans diferències entre les diferents respostes obtingudes.

Tipus de programa

Del total de respostes sobre el tipus de programa educatiu (121), es van obtenir les dades rellevants següents:

La majoria dels centres (79/121) oferia una única àrea despecialització, és a dir, només radiologia, radioteràpia o medicina nuclear. Un terç (40/121) dels centres oferia formació conjunta de dues àrees d'especialització o més. No tots els programes d'estudi que combinen diferents àrees d'especialització possibiliten el graduat recent a emprendre immediatament la pràctica professional.

Nivell i durada dels programes formatius

La majoria dels programes formatius s'ofereixen a nivell pregrau, és a dir, no són estudis de postgrau. De la mateixa manera, la titulació obtinguda a la majoria de centres (84%) és el de grau.

En el cas dels centres en què són estudis pregrau, la durada varia entre 1,5 i 4 anys, i en gran part (67/75) són programes d'almenys 3 anys de durada.

En el cas dels centres on els estudis són postgrau, la durada varia entre 1 i 4 anys, la majoria dels quals (31/35) són de 2 anys.

Desenvolupament d'habilitats clíniques i preclíniques

Les institucions docents proporcionen un conjunt de sistemes físics i virtuals per donar suport al desenvolupament de les habilitats preclíniques. Els sistemes físics més comuns van ser la radiografia digital i l'ecografia.

El desenvolupament d'habilitats preclíniques va incloure l'ús de sistemes clínics als laboratoris de les universitats, simuladors i altres mètodes d'aprenentatge. A l'apartat d'altres mètodes d'aprenentatge, podem trobar-hi; avaluació i interpretació d'imatges, jocs amb rols d'estudiants (per a capacitació en comunicació i atenció al pacient), venopunció, estudis de casos de patologia, dosimetria i maneig de dosis, pràctiques a sales de motlles, processament d'imatges, radiofarmàcia, etc.

Quant a la durada de la formació de les habilitats preclíniques respecte a les habilitats clíniques (pràctiques en centres sanitaris) segons el tipus de programa, la mitjana en hores va ser de; radiologia només 262/1397, radioteràpia només 250/1300, medicina nuclear només 224/1025, programes combinats despecialització 497/1134.

A l'àmbit europeu hi ha un model d'educació que combina múltiples àrees d'especialització, això contrasta amb les dades obtingudes internacionalment, que mostren que el model més comú és una única àrea d'especialització.

Valoració Personal

És un article molt útil de cara a obtenir una instantània sobre com es troben els programes formatius de la nostra professió al món. L'article és ple de gràfics i taules que ajuden a una millor i més ràpida comprensió dels resultats obtinguts. També mostra la disparitat existent en la formació dels tècnics al món, encara que sí que es mostra una tendència clara a Europa respecte als nostres estudis, on predominen programes amb múltiples àmbits d'especialització i titulació de grau universitari.

Quant a algun punt flac de l'estudi, cal destaque en general el baix nombre de respostes obtingudes, especialment l'absència de respostes a països d'Amèrica del Sud. Tot això no permet fer una comparativa real de l'estat de la formació al món, pero sí una aproximación a ella.

En resumen, el artículo ve a evidenciar el que des del col·lectiu reclamem des de ja fa massa anys, necessitem una millor i més àmplia formació per poder encarar el futur (que ja és present) en millors condicions que poder oferir a la sociedad

Hospital Luís Gabaldà Martínez
U. Vall d'Hebron. TSIDMN - Graduado en Imagen Médica y Radioterapia.

lgabalda@vhebron.net

Noticias Relacionadas

Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Donar males notícies a l'àrea de mama: Claus per a l'èxit.
Donar males notícies a l'àrea de mama: Claus per a l'èxit.
Comparació del factor d'exposició a raigs X de genoll estàndard, la regla de 10 kV i les tècniques modificades de la regla de 10 kV en radiografia digital per reduir la dosi de radiació del pacient sense pèrdua de qualitat d'imatge.
Comparació del factor d'exposició a raigs X de genoll estàndard, la regla de 10 kV i les tècniques modificades de la regla de 10 kV en radiografia digital per reduir la dosi de radiació del pacient sense pèrdua de qualitat d'imatge.
Moviment longitudinal i rigidesa dels nervis de l'extremitat inferior mesurats amb ecografia i elastografia en població asimptomàtica i simptomàtica: Revisió sistemàtica i metaanàlisi.
Moviment longitudinal i rigidesa dels nervis de l'extremitat inferior mesurats amb ecografia i elastografia en població asimptomàtica i simptomàtica: Revisió sistemàtica i metaanàlisi.