Avaluació dels criteris de posicionament de la mama al cribratge mamogràfic: Correlació entre el programari d'intel·ligència artificial i els tècnics radiòlegs.

Avaluació dels criteris de posicionament de la mama al cribratge mamogràfic: Correlació entre el programari d'intel·ligència artificial i els tècnics radiòlegs.

24.02.2022

Article original: Gunvor G Waade, Anders Skyrud Danielsen, Asne S Holen et al. Assessment of breast positioning criteria in mammographic screening: Agreement between artificial intelligence software and radiographers. J Med Screen. March 9, Vol 28, Issue 4, 2021; pp. 448–455.

DOI: 10.1177%2F0969141321998718

Sociedad: Medical Screening Society.

Paraules clau: artificial intelligence, breast neoplasm, breast screening, mammography, radiography.

Abreviatures i acrònims utilitzats: intel·ligència artificial (IA), tècnics superiors en imatge per al diagnòstic (TSID), perfect, good, moderate, inadequate (PGMI), excellent, adequat, repeat (EAR), mamografia digital (DM), tomosíntesi de mama digital (DBT) , craneocaudal (CC), mediolateral obliqua (MLO), correlació intraclasse (CCI), sistema d'arxiu i comunicació d'imatges (PACS) i comunicació i digitalització d'imatges mèdiques (DICOM).

Línia editorial de el nombre

Journal of Medical Screening és una publicació trimestral interdisciplinària, proporciona informació essencial sobre detecció, epidemiologia i salut pública. Té un factor d'impacte de 2.136 i és membre de la COPE (Committee on Publication Ethics).
En aquesta edició podem trobar 1 revisió sistemàtica d'una extensió del programa de detecció de càncer colorectal amb proves immunoquímiques fecals i una altra revisió per a l'European Commission Initiative on Breast Cancer (Iniciativa de la comissió Europea per al càncer de mama) sobre els beneficis i danys de la mamografia de detecció del càncer de mama per a dones de risc. Dels articles originals de la present edició, la majoria se centren en la detecció del càncer de mama i de còlon i la resta d'articles tracten de la detecció prenatal, de pulmó, de pròstata i, finalment, un article de la comparació de la citologia i les proves primàries basades en el virus del papil·loma humà en els programes de cribratge cervical als països nòrdics. 

Motius per a la selecció

Sembla que la IA està més dirigida als radiòlegs a les nostres àrees de treball, però els tècnics no hauríem de quedar-nos enrere i pujar-nos a aquest carro ja que té moltes aplicacions i ha vingut per quedar-s'hi. He triat aquest article per la correlació directa entre el programari d'IA i els tècnics. 

Resum

La qualitat de les imatges al cribratge mamogràfic ha demostrat influir en la taxa de recitació i de detecció del càncer de mama i, en conseqüència, la sensibilitat i l'especificitat del cribratge. Hi ha diversos factors que afecten la qualitat de la imatge, i la posició de la mama és un dels principals.

Hi ha diferents sistemes d'avaluació de la qualitat de la imatge:
Els sistemes més utilitzats inclouen el sistema PGMI i l'EAR. Aquests es van desenvolupar per a la mamografia analògica, en què la qualitat no era possible avaluar-la immediatament durant l'examen de cribratge. El Programa de Cribratge Noruec ha utilitzat una versió modificada i revisada, la més recent el 2011. No obstant això, la classificació PGMI a banda de requerir molt de temps, és subjectiva, ja que l'avaluació difereix entre els avaluadors, cosa que planteja dubtes sobre la fiabilitat i la seva validesa. El 2017, les guies del Regne Unit per al cribratge mamogràfic van afirmar que el PGMI i l'EAR ja no són mètodes acceptables per avaluar la qualitat de la imatge.

Actualment, la majoria d'estudis sobre la qualitat de la imatge i el posicionament es basen en la DM i menys en la DBT.

L'avaluació del posicionament va ser realitzada per la IA i per quatre TSID en un estudi doble cec en 156 mamografies del programa de cribratge Noruec, 79 (50,6%) realitzades amb DM i 77 (49,4%) realitzades amb DBT. Els TSID van realitzar l'avaluació manualment en pantalles de cinc megapíxels. Un cinquè tècnic feia l‟arbitratge en cas de desacord. L'avaluació de la IA es va realitzar a tots els exàmens incloent-hi la població de l'estudi, utilitzant el programari de processament d'imatges automatitzat que obté la informació de les imatges DICOM.

Es van utilitzar deu criteris de col·locació de la mama; tres per a la CC i set per a la MLO, avaluant l'aspecte del mugró, la rotació de la mama, el múscul pectoral, el plec inframamari i la línia del mugró-pectoral.

Els TSID van revisar les imatges i van discutir els criteris per arribar a un acord. Es va utilitzar una eina de mesurament de la distància al PACS per mesurar la línia del mugró-pectoral. Per a l'avaluació de les observacions es va fer servir la CCI i el coeficient de fiabilitat interobservador.

L'objectiu d'aquest estudi fou determinar la concordança entre un sistema d'IA i els TSID en l'avaluació dels criteris de posicionament de la mama.

Es va observar una concordança substancial gairebé perfecta entre la IA i els tècnics per al criteri de mugró de perfil i una excel·lent correlació per a la línia del mugró-pectoral.

Tanmateix, només hi va haver una concordança de lleu a moderada per als altres criteris, i en general una concordança més gran entre els dos parells de tècnics que entre els tècnics i la IA.

Aquests resultats donen suport a l'ús de la formació dels tècnics per aconseguir una avaluació més uniforme, que podria conduir a un posicionament mamogràfic òptim.

La IA té un gran potencial en reduir la subjectivitat en la qualitat de la imatge i en el posicionament de la mama entre els tècnics, i reduir les repeticions degudes a les preferències o opinions dels tècnics. A més, l'avaluació immediata, abans que la dona abandoni la unitat, podria reduir les recitacions, alliberar recursos i fer que els programes siguin més rendibles i eficaços. Cal investigar si els sistemes de IA proporcionen una mesura vàlida i fiable dels criteris.

Es necessiten definicions i mètodes d'avaluació estandarditzats, basats en l'evidència, per assolir una qualitat d'imatge òptima a la mamografia. 

Valoració Personal

Els criteris seleccionats per a l'avaluació de les imatges mamogràfiques potser són molt limitats, ja que només inclouen el posicionament i hi ha altres criteris que també influeixen en la qualitat com l'exposició, el moviment, els artefactes…i que probablement són més objectius de valorar per la IA. A més, la població destudi també és limitada ja que es van excloure les imatges de dones amb implants mamaris.

Un dels avantatges de la valoració per part de la IA és la immediatesa, abans que la dona abandoni la Unitat de Mama i es congratulen de poder reduir el nombre de recitacions i fer que els programes de cribratge siguin més rendibles i eficaços. Però s'obliden de nomenar una conseqüència molt positiva i és el fet de poder confirmar a les dones que la mamografia ha sortit tècnicament bé al moment, és un factor molt important per reduir l'ansietat que causa aquesta prova a algunes dones.

Cecilia Aynés Suárez
Parc Taulí Hospital Universitari. Sabadell. TSIDMN.

caynes@tauli.cat  @Caynes4

Noticias Relacionadas

Protecció de contacte amb les gònades en radiografia digital: una enquesta de qüestionari.
Protecció de contacte amb les gònades en radiografia digital: una enquesta de qüestionari.
Impacte de la pràctica radiogràfica amb realitat virtual a l'estudiant: rendiment a la pràctica clínica.
Impacte de la pràctica radiogràfica amb realitat virtual a l'estudiant: rendiment a la pràctica clínica.
Radiocirurgia estereotàctica basada en Linac per a malformacions arteriovenoses cerebrals (MAV).
Radiocirurgia estereotàctica basada en Linac per a malformacions arteriovenoses cerebrals (MAV).
Estudi d'intervencions per promoure l'alfabetització de la salut en la realització de proves d'imatge diagnòstiques en pacients pediàtrics.
Estudi d'intervencions per promoure l'alfabetització de la salut en la realització de proves d'imatge diagnòstiques en pacients pediàtrics.