Comparació del factor d'exposició a raigs X de genoll estàndard, la regla de 10 kV i les tècniques modificades de la regla de 10 kV en radiografia digital per reduir la dosi de radiació del pacient sense pèrdua de qualitat d'imatge.

Comparació del factor d'exposició a raigs X de genoll estàndard, la regla de 10 kV i les tècniques modificades de la regla de 10 kV en radiografia digital per reduir la dosi de radiació del pacient sense pèrdua de qualitat d'imatge.

10.05.2024

Article original: A. Wenman, P. Lockwood. Comparing the standard knee X-ray exposure factor, 10 kV rule, and modified 10 kV rule techniques in digital radiography to reduce patient radiation dose without loss of image quality. Department of Radiography, School of Allied Health Professions, Faculty of Medicine, Health and Social Care, Canterbury Christ Church University, Kent,United Kingdom. Volume 30, Issue 2, March 2024, Pages 574-581.

DOI: 10.1016/j.radi.2024.01.013

Societat:  SoR (Society of radiographers) @SCoRMembers

Paraules clau: Factor d'exposició a raigs X, 10 kV, radiografia digital.

Abreviatures i acrònims utilitzats: DR (radiografia digital), kV (quilovolts), mAs (mil·liampers-segon), ESD (dosi cutània d'entrada), TLD (dosímetres de termoluminescència), VGA (Anàlisi de graduació visual), ANOVA (Anàlisi de Variança), NHS ( Servei Nacional de Salut), LNT (El model lineal sense llindar), CR (radiografia computaritzada), LiF (fluorur de liti), μGy (Micrograys), IE (L'índex d'exposició), DAP( Producte dosi-àrea), nC (Nanoculombis).

Línia editorial del nombre

Aquesta revista està especialitzada en diferents investigacions fetes en imatge pel diagnòstic. El seu objectiu és millorar i actualitzar als serveis de radiologia i diria que la qualitat seria repercutida més en els estudis.

Motius per a la selecció

La qualitat d'imatge en radiologia és crucial perquè permet detectar i diagnosticar amb precisió malalties, lesions i condicions mèdiques. Una imatge d'alta qualitat proporciona detalls clars i nítids, cosa que facilita la identificació d'anomalies i la presa de decisions clíniques adequades. Això és fonamental per brindar un tractament efectiu i millors resultats. En alguns països ja hi ha la figura del radiographer que interpreta imatges i està demostrat que aquest millora molts aspectes fonamentals en la presa d'imatges mèdiques. Em va semblar interessant donar visibilitat a aquest tema per crear consciència sobre això.

Resum

Els raigs X de diagnòstic són causants d'aproximadament el 14% de l'exposició anual total de fonts de radiació a tot el món. S'estima que al Regne Unit, al voltant del 0,6% del risc acumulat de càncer fins als 75 anys es pot vincular a raigs X diagnòstics, cosa que equival a 700 casos de càncer per any. En virtut del reglament d'Exposició Mèdica de Radiació Ionitzant del Regne Unit (IR(ME)R), La intenció principal d'optimitzar-la és disminuir els efectes estocàstics

Els estudis han explorat el terme dosi, entorn de la pràctica clínica dels tècnics radiòlegs i els radiògrafs estudiantils. Utilitzar factors dexposició més alts en imatges digitals per millorar la qualitat dimatge. Amb el temps, els ajustaments d'aquesta manera podrien conduir a un efecte acumulatiu en els pacients que han repetit estudis de raigs X durant el tractament.

Històricament molts sistemes han adaptat els paràmetres d'exposició del pacient per compensar el gruix de l'anatomia del pacient basat en sistemes de raigs X o Radiografia computaritzada (CR) per reduir la dosi del pacient. Els sistemes comuns utilitzats a la pràctica clínica inclouen la tècnica de la Capa de Valor (HVL).

Doble exposició per cada 3 cm (cm d'espessor d'anatomia).

- 18, 25% tècnica de la Regla.
- 25 % augment en Milliampere-segon (mA) per cada 1 cm de gruix).
- 15% d'augment en kV fa referència a una disminució del 50% en mA. La regla de 10 KV (augment de 10 kV igual al doble de mAs).

La regla del 15% funciona en la relació de potència inversa entre potencial de tub (entre 50 i 100 kV) i mA (disminució per factor de 2) creant un augment en el nombre d'incidència de fotons de raigs X al pacient (aproximadament proporcional amb kVp-2) i l'augment de la penetrabilitat que augmenta la probabilitat que els raigs X passin a través del pacient per arribar al receptor de la imatge. En general, la regla del 15% funciona millor per al gruix musculoesquelètic (MSC) fins a 15 cm (on les tècniques AEC no s'utilitzen generalment a causa de la primesa de l'anatomia).

El mètode substitutiu alternatiu a la pràctica clínica és la regla kV (un factor de 2 mA per a un canvi de 10 kV entre 50 i 100 kV). Tot i això, la majoria d'aquests estudis es basen en la tecnologia CR; els departaments moderns de radiologia de l'NHS estan eliminant gradualment la tecnologia de raigs X de CR a favor dels sistemes innovadors de Radiografia Digital (DR).

Hi ha una escassetat de literatura publicada pel que fa a la regla de 10 kV (50 % disminuït mAs) dins dels sistemes de DR. Un estudi de Coffey et al, en què es va provar la regla de 10 kV a DR per detectar extremitats de mà, genoll i espatlla, va demostrar dosis inferior d'entrada de la pell (ESD) per a la mà i l'espatlla, però va produir resultats mixtos per al genoll, possiblement degut a errors dexperiment.

Tot i això, la qualitat de la imatge no va ser avaluada per cap diferència. Els sistemes de DR tenen el potencial de rendiment per produir imatges amb la mateixa qualitat que CR, però utilitzant dosis de radiació més baixa que els sistemes de CR a causa de tenir més eficiència quàntica detector (DQE), una àmplia latitud, una resolució espacial millorada (a través de la funció de transferència de modulació), i algorismes postprocessament encara que, potencialment, encara hi ha els efectes de la radiació dispersa, el desenfocament focal, l'efecte d'augment geomètric i el soroll anatòmic del fantoma que poden deteriorar una imatge. Aquest estudi té com a objectiu explorar la reducció de dosis al pacient.

Valoració Personal

M'ha semblat un article molt interessant i útil. La meva opinió personal és que hi ha moltes investigacions i actualitzacions d'altres màquines, però en concret sobre la radiologia convencional s'està deixant d'investigar i, per tant, disminueixen les opcions per millorar la qualitat del pacient i la imatge.

Mónica Arias Rodríguez
Hospital de Palamós - Girona - TSIDMN.

marias@ssibe.cat

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.