Coneixements, actituds i expectatives dels tècnics radiòlegs sobre la intel·ligència artificial a la imatge mèdica.

Coneixements, actituds i expectatives dels tècnics radiòlegs sobre la intel·ligència artificial a la imatge mèdica.

03.04.2023

Article original: S.Coakley, R.Young, N.Moore, A.England, A.O’Mahony, O.J.O’Connor et al. Radiographers’ knowledge, attitudes and expectations of artificial intelligence in medical imaging. Radiography, 28 (2022)943-948.

DOI: 10.1016/j.radi.2022.06.020

Sociedad: Society and College of Radiographers and the European Federation of Radiographer Societies. @EFRadiographerS

Paraules clau: Artificial intelligence, radiography, medical imaging, survey and education.

Abreviatures i acrònims utilitzats: IA (Intel·ligència Artificial), TSIDMN (Tècnic superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear), CT (Tomografia computaritzada), ESR (European Society of Radiology) ISRRT (International Society of Radiographers and Radiological Technologists), EFRS (European Federation of Radiographer Societies), ASRT (American Society of Radiologic Technologists.

Línia editorial de el nombre

Radiography és una revista que promou la pràctica basada en l'evidència mitjançant la difusió de recerques clíniques, científiques i educatives d'alta qualitat relacionades amb tots els aspectes de la radiologia diagnòstica i terapèutica.
En aquest número hi ha una gran varietat darticles, set daquests articles de revisió estan dirigits a tècnics radiòlegs. 

Motius per a la selecció

La IA és present cada vegada més als nostres serveis i es discuteix sobre com afectarà el treball dels radiòlegs, però es parla molt poc, o gairebé res, de com ho veuen els tècnics radiòlegs.
Em sembla fonamental que puguem formar-nos a IA per adoptar sense objeccions aquesta tecnologia que ha vingut per millorar el món de la imatge mèdica. 

Resum

El camp de la imatge mèdica, a causa de la seva dependència de la tecnologia, ha començat a experimentar la presència i la influència de la IA.

Algunes empreses de diagnòstic han incorporat capacitats d'IA a la maquinària i s'utilitzen algorismes per optimitzar les dosis de radiació dels CT, reduir el soroll de les imatges i dur a terme l'alineació automàtica dels detectors.

Tot i que ja s'ha començat a explorar com pot afectar el desenvolupament progressiu d'algorismes d'IA que permeten accions més automatitzades a les funcions dels radiòlegs, hi ha poca bibliografia que estudiï com se senten els TSIDMN davant d'aquesta nova tecnologia desenvolupada per la IA.

L'objectiu d'aquest estudi és obtenir informació sobre les percepcions, els coneixements i les expectatives al voltant de la integració de la IA a la imatge mèdica entre una mostra de TSIDMN i determinar l'estat actual de la formació a IA.

Durant deu setmanes es va dur a terme un estudi quantitatiu transversal en línia dirigit a TSIDMN residents a Europa. Les dades obtingudes incloïen informació demogràfica, percepció i comprensió de la IA per part dels participants, expectatives de la IA i formació relacionada amb la IA.

Els estudis realitzats per l'ESR i el Waymel et al. sobre l'opinió dels radiòlegs sobre l'auge de la IA van revelar una actitud favorable acompanyada d'un gran interès en la formació sobre les possibles aplicacions. Per contra, alguns estudiants van descartar l'especialitat de radiologia per por que la IA desplaçarà els radiòlegs. Es va constatar la necessitat de formació sobre IA per a la seva adopció al camp de la imatge mèdica.

A Europa, actualment no hi ha informació sobre les actituds dels TSIDMN respecte a la integració de la IA en les seves funcions i els seus nivells de comprensió dels conceptes. Hi ha una declaració recent de la ISRRT i l'EFRS que estableix “les posicions de les dues organitzacions en termes d'IA en el camp de la imatge mèdica impulsant una actitud d'adopció i d'adaptació cap a la tecnologia d'IA”.

Els TSIDMN, com a parts interessades fonamentals en la integració de la IA a la imatge mèdica, han de ser conscients, estar preparats i comptar amb el suport necessari per treure el màxim profit de la IA. Aquest serà un procés dinàmic que hauria dajudar a garantir que la implementació millori leficiència radiogràfica, prioritzant latenció i lexperiència del pacient.

Els objectius de l'estudi són els següents:

  1. Investigar les actituds, les percepcions, els coneixements i les expectatives d'una mostra de TSIDMN cap a l'emersió de la IA en la imatge mèdica.
  2. Utilitzar la informació anterior per arribar a un consens sobre la percepció de la IA per part dels TSIDMN europeus i explorar com es percep en funció de factors demogràfics com ara el sexe, l'edat i la formació acadèmica.
  3. Determinar si la formació relativa a la IA es considera actualment adequada.

L'enquesta es va fer en línia utilitzant l'aplicació web Google Forms. Les dades anònimes es van importar de Google Forms a Microsoft Excel 2011 i es van generar taules de freqüència per a les respostes tipus Likert.

Es van recollir 96 respostes vàlides. El percentatge més gran de participants (32,3%) tenia entre 30 i 39 anys, seguit de prop pel grup de 40 a 49 anys (30,2%) i el de 20 a 29 anys (25%). Més del 50% dels enquestats havien obtingut els seus estudis a Irlanda i al Regne Unit. S'hi van incloure TSIDMN de tots els nivells d'experiència (anys i nivell de titulació).

La majoria dels participants (88,5%) creien que els TSIDMN havien d'acollir, adoptar i adaptar-se a la tecnologia. Tot i això, només el 41,7% consideraven l'autoposicionament i el control automàtic de l'exposició com un tipus d'IA. El 41,7% no entenien la diferència entre Machine Learning i Deep Learning.

El 81,2% dels participants creien improbable que la IA substitueixi els TSIDMN. La majoria consideraven que la IA tenia un paper primordial al sector i es mostraven entusiasmats. Només el 29,2% de participants es mostraven aprensius davant la introducció de la IA i al 57,3% els preocupaven les qüestions ètiques que comprenen la seva integració.

La majoria dels TSIDMN van considerar que la IA afectaria els aspectes funcionals del treball relacionats amb la interpretació de les imatges, l'avaluació de la qualitat radiogràfica, la selecció dels factors d'exposició i la programació dels pacients. Cinquanta-tres participants creien que la IA no afectaria la comunicació i l'atenció del pacient.

No hi va haver diferències significatives quant al sexe i les respostes sobre els efectes de la IA en el paper de la radiografia i la formació prèvia a la IA. Les respostes a cada tema no diferiren significativament entre els grups d'edat. Els TSIDMN d'Irlanda i el Regne Unit van indicar menys familiaritat amb la IA que altres col·legues internacionals. Encara que, no va haver-hi diferències significatives entre les opinions sobre la IA i els seus efectes en el paper del TSIDMN.

Els resultats de l'estudi es podrien utilitzar com a base demostrativa per defensar el desenvolupament de la IA als cursos de formació en imatge mèdica. És evident el desig de formació a IA per part de la comunitat radiològica.

La població en general se sent cada cop més còmoda amb la idea de la IA, encara que, com assenyala a l'estudi d'Ongena et al. del 2020, els pacients necessiten, i seguiran necessitant sempre, la interacció i la comunicació humana a l'atenció sanitària.

La majoria dels participants van coincidir que la IA millorarà la planificació de les agendes de pacients, la interpretació d'imatges, els factors d'exposició i l'avaluació de la qualitat de les imatges.

Aquest estudi va observar actituds relativament positives cap a la IA entre els TSIDMN, malgrat la comprensió limitada d'alguns aspectes tècnics dels sistemes d'IA. També es posa de manifest la necessitat immediata d'incorporar l'ensenyament d'IA a la formació de grau i postgrau dels TSIDMN per aconseguir que el personal adopti la IA a la pràctica diària i participi en futurs desenvolupaments de la IA.

Valoració Personal

Tal com indiquen en la valoració del mateix estudi, hi ha limitacions per manca de temps i de les fonts de distribució. Però sí que és interessant la detecció de manca de formació específica sobre IA ja sigui dins del currículum formatiu així com a la formació continuada. A nivell europeu ells parlen de formació de grau i/o postgrau, una cosa impensable actualment a Espanya, on estem en clar desavantatge comparatiu quant a la formació curricular.

Cecilia Aynés Suárez
Parc Taulí Hospital Universitari (Sabadell). TSIDMN.

@CAynes4 caynes@tauli.cat 

Noticias Relacionadas

Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Donar males notícies a l'àrea de mama: Claus per a l'èxit.
Donar males notícies a l'àrea de mama: Claus per a l'èxit.
Comparació del factor d'exposició a raigs X de genoll estàndard, la regla de 10 kV i les tècniques modificades de la regla de 10 kV en radiografia digital per reduir la dosi de radiació del pacient sense pèrdua de qualitat d'imatge.
Comparació del factor d'exposició a raigs X de genoll estàndard, la regla de 10 kV i les tècniques modificades de la regla de 10 kV en radiografia digital per reduir la dosi de radiació del pacient sense pèrdua de qualitat d'imatge.
Moviment longitudinal i rigidesa dels nervis de l'extremitat inferior mesurats amb ecografia i elastografia en població asimptomàtica i simptomàtica: Revisió sistemàtica i metaanàlisi.
Moviment longitudinal i rigidesa dels nervis de l'extremitat inferior mesurats amb ecografia i elastografia en població asimptomàtica i simptomàtica: Revisió sistemàtica i metaanàlisi.