Establiment de nivells de dosi de referència locals per a les exploracions de radiografia de tòrax i abdomen a la regió de l'Algarve, Portugal.

Establiment de nivells de dosi de referència locals per a les exploracions de radiografia de tòrax i abdomen a la regió de l'Algarve, Portugal.

28.02.2024

Article original: Arriaga A, Gonçalves C, Teles P, Santos J, Simaozinho P, Sousa P. Establishment of local diagnostic reference levels for abdomen and chest radiographies in the region of Algarve, Portugal. European Journal of Radiology. 2024;170:111248.

DOI: 10.1016/j.ejrad.2023.111248

Paraules clau: Protecció radiològica, nivells de referència diagnòstic, radiografies d'abdomen i tòrax, dosi de pell d'entrada, pacient estàndard, índex de massa corporal.

Abreviatures i acrònims utilitzats: AEC (control automàtic de l'exposició), AP (anteroposterior), DRL (nivell de referència de dosi), ESD (dosi d'entrada a la pell), kg (quilograms), IA (intel·ligència artificial), IMC (índex de massa corporal), PA (posteroanterior).

Línia editorial del nombre

En aquest número de la revista, podem trobar un ampli i variat ventall d'articles de diferent temàtica. S'hi poden consultar articles que abasten tots els camps de la imatge mèdica, entre els quals cal destacar l'elevat nombre d'articles relacionats amb la pròstata i el diagnòstic.

M'agradaria destacar un article que m'ha semblat especialment rellevant. És un article que parla sobre l'ús de l'eina d'IA sobre les imatges de radiologia simple de tòrax. S'hi esmenten les dificultats a què s'enfronta el sistema amb l'ús no supervisat per especialistes de la IA i el seu efecte sobre els pacients.

Motius per a la selecció

Des de fa molts anys a Europa es parla de l'optimització de la dosi en radiologia i de DRL (dose reference levels). És cert que s'ha avançat molt en aquest camp, però també és cert que a molts països i regions s'estableixen DRL importats d'altres regions per manca de dades en l'àmbit local. Em sembla meritori destacar que en algunes zones s'hagin compromès amb l'establiment de DRL locals i l'esforç (i conscienciació) que això comporta.

Resum

L'estudi té com a objectiu analitzar la variabilitat de dosis en radiologia convencional per als estudis de tòrax PA i abdomen AP. Amb aquesta finalitat, es van avaluar a la regió de l'Algarve (Portugal) i durant el període comprès entre 2012 i 2017 un total de 4936 radiografies d'abdomen i 41320 radiografies de tòrax en adults, abastant un total de 7 centres de salut i 35 tècnics a radiologia. Val la pena esmentar que la regió de l'Algarve és una de les regions portugueses amb una millor atenció primària del servei públic de radiologia.

Dins l'estudi van participar pacients majors dels quals es va registrar pes i talla i altres dades necessàries per al càlcul de la dosi. Per a l'adquisició d'imatges es van fer servir equips de Radiologia Computaritzada, alguns AEC.

Per calcular la dosi es va triar l'ESD i per tenir en compte els diferents tipus de gruix dels pacients es va calcular l'IMC de cadascun.

Per establir les DRL, es va considerar primer un pacient estàndard, definit com aquell adult (més de 18 anys) amb un pes típic de 70 kg ± 5 kg. Per això es van tenir en compte tots els pacients que complien els criteris anteriors entre els anys 2012 i 2015 (el 2016 i 2016 no es van registrar les dades de pes i altura, per això no es tenen en compte) obtenint un total de 732 exploracions d'abdomen i 7535 exploracions de tòrax. Un cop aconseguides les dades per a un pacient estàndard, es va fer el mateix amb els diferents grups de pacients en funció del seu IMC.

Un cop obtinguts tots els resultats, es van comparar entre els diferents centres i amb les DRL establertes en l'àmbit europeu. Tot i que en l'evolució temporal es va poder constatar una tendència a la baixa de les dosis administrades, també es va observar una gran variabilitat entre les dosis als diferents centres i encara més amb les DRL en l'àmbit europeu. De la mateixa manera, també es va detectar una variabilitat significativa entre els 35 tècnics en radiologia que van participar en l'estudi.

Una altra de les conclusions importants de l'estudi va ser que les DRL locals tendeixen a augmentar amb l'IMC, cosa que suggereix que els protocols sortosament tenen en compte la variabilitat dels diferents tipus de pacients. Això indica la importància de comptar amb DRL no només basats en pacients estàndard, sinó tenint en compte els diferents tipus de pacients segons l'IMC.

Els resultats anteriors van permetre concloure que hi ha marge de millora a la regió de l'Algarve, ja que els DRL per a un pacient estàndard es trobaven per sobre dels DRL europeus, un 71% en el cas de l'exploració d'abdomen i d'un 100% al cas de l'exploració de tòrax. Així mateix, també va servir per conscienciar els professionals sobre la importància de l'optimització de la dosi i finalment per demostrar la importància de l'establiment de dosis en funció de l'IMC.

Valoració Personal

L'article resulta en general de lectura fàcil amb l'excepció del càlcul de dosis, on s'expliquen i apliquen bases físiques.

Pel que fa al contingut m'ha semblat de vital importància l'establiment de les DRL en l'àmbit local, ja que com he esmentat al principi del resum l'Algarve és una de les zones amb millor servei de radiologia d'atenció primària a Portugal i com hem pogut veure a l'estudi tenen molt marge de millora. Això no fa res més que posar en evidència que, en principi, altres zones amb serveis no tan punters potser tenen un marge de millora encara superior que la zona de l'Algarve, però per poder millorar el primer que cal fer és estudiar quina és la situació actual, com han fet els autors amb la zona de l'Algarve.

Lluís Gabaldà Martínez
SDPI CAP El Serral, Sant Vicenç dels Horts, Barcelona. - TSIDMN / Graduado en Imagen Médica y Radioterapia.

lluis.gabalda.apms.ics@gencat.cat

 

 

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.