Índexs de referència per a la valoració de la mida renal en pediatria usant mesures antropomètriques.

Índexs de referència per a la valoració de la mida renal en pediatria usant mesures antropomètriques.

20.09.2020

Article original: Ezeofor S,  Anyanwu G, Obikili  E. Reference indices for evaluating kidney dimensions in children using anthropometric measurements. South African Journal of Radiology.  SAJR. 2020;24:a1806.

DOI: 10.4102/sajr.v24i1.1882

Societat: Radiological Society of South Africa @Radiology_SA

Paraules clau: Kidney, renal size, children, ultrasound, Nigeria.

Abreviatures i acrònims utilitzats: US (ultrasons) TC (tomografia computada), RM (ressonància magnètica).

 

Línia editorial de el nombre

El present número està compost per un total de 15 articles (nou articles originals i 6 casos), de temàtiques molt heterogènies i sense un nexe comú. Podem llegir des d'un article que tracta de la seguretat en radiologia en relació als coneixements i comportaments sobre la radiació per part dels cirurgians ortopedes, o bé un altre en relació a la pràctica i experiència en el maneig d'aturades cardiorespiratoris en radiologia, fins a la avaluació histerosalpingográfica de dones infectades i no infectades per la SIDA. Un altre article que m'ha cridat l'atenció és en relació a la importància dels detalls clínics en la derivació a la TC en traumatismes abdominals tancats. Finalment destacar un article d'opinió on es planteja la necessitat d'establir guies en l'ensenyament de medicina nuclear per als metges llicenciats.

 

Motius per a la selecció

Me ha parecido interesante conocer la realidad de otros contextos sociodemográficos, independientemente del factor de impacto de la revista, con el fin de romper el etnocentrismo científico y conocer de primera mano la situación de la radiología en contextos sociales diferentes. Además, este artículo nos recuerda la existencia de diferencias corporales en algunos grupos étnicos que no son más que manifestaciones de la variabilidad genética de la raza humana. Es fundamental tenerlo presente en nuestra actividad asistencial, especialmente si consideramos que más de un 13% de la población española es de procedencia extranjera. Conocer e identificar estas variaciones evitarán que podamos atribuir como patológicas particularidades que se presentan únicamente en algunos grupos étnicos.

 

Resum

L'estudi recorda la importància d'establir una correcta mesura de la mida renal en pacients pediàtrics per a la detecció i seguiment de les malalties renals. Destaca que les variacions poden ser degudes a diferències interracials, factors hereditaris, aspectes dietètics i ingesta d'aigua. Així mateix els ronyons poden estar afectats per diferents malalties adquirides o congènites.

Assenyala la importància de calcular la mida renal ja que ajudarà a diferenciar entre malaltia aguda o crònica, així com també en els casos de trasplantaments renals, biòpsia o patologia hepàtica amb afectació renal, o per al screening de malalties com la síndrome de Beckwith -Wiedemann, el qual pot desenvolupar tumors renals.

Els autors indiquen que s'ha demostrat que el volum renal és el paràmetre amb major en relació a altres mesures lineals, existint una correlació indirecta amb el nombre de nefrones funcionants.

Destaquen la seva importància del tema ja que el 82.9% d'ingressos en un hospital pediàtric de Nigèria era a causa de malaltia aguda.

Per conèixer els paràmetres renals de pacients sans pediàtrics han estudiat un total de 1315 nens nigerians (633 homes i 682 dones) entre 5 i 17 anys sense malaltia renal coneguda, ni alteracions que poguessin atribuir-se a patologia renal, descartant aquells estudis que en l'ecografia s'apreciaven qualsevol alteració renal com quists, hidronefrosi, urolitiasi, etc.

Es van obtenir diferents mesures antropomètriques així com diferents paràmetres renals com són la longitud, volum, amplada i gruix en posició prono i en apnea mitjançant un transductor lineal de 3.5MHz.

Els resultats van mostrar asimetria significativa en tots els paràmetres dels ronyons mesurats. Mentre que la longitud d'el ronyó esquerre, gruix i volum eren més grans que el dret per a totes les edats, pes i alçada (p <0.01) el contrari va ser observat per l'amplada renal dreta.

Es va apreciar un dimorfisme sexual significatiu en les dimensions renals (p <0.05) El ronyó esquerre era significativament més llarg en les dones (p <0.05) en les categories d'edat i pes, mentre que els homes mostraven ronyons més amples en totes les categories (edat, pes i alçada). Les dones també destacaven per tenir major gruix a la majoria de categories (edat i pes) i major volum encara que sense una significació estadística (p> 0.05).

En comparació amb estudis duts a terme a l'Índia i la Xina que van mostrar un progressiu increment en la longitud i volum amb l'edat, en el seu cas no es va evidenciar fins als 9 anys d'edat, podent-se atribuir a diferències en el nombre i edat dels participants i els nivells nutricionals.

Els paràmetres renals d'aquest estudi tenen una bona correlació amb la superfície corporal i el pes, coincidint els resultats amb alguns estudis, però a canvi d'altres, en els quals hi havia millor correlació amb l'altura, i altres estudis amb tots dos, altura i pes . Així mateix assenyalen que un article d'Oh va observar que l'altura és el factor més influent de les diferents variables en nens menors de 2 anys, mentre que el pes i edat tenen bona correlació amb la longitud dels 2 als 12 anys d'edat. En un altre article, Pantoja et al. va demostrar que els ronyons eren significativament més grans en nens amb obesitat que amb els de pes normal. Estudis anteriors sobre baix pes neonatal i prematurs van mostrar un menor nombre de nefrones i conseqüentment un volum reduït amb major risc d'hipertensió i malaltia renal.

Els estudis anteriors Nigerians en adults van demostrar que els paràmetres renals correlacionaven millor amb el pes comparat amb l'actual estudi on la superfície corporal té una correlació major seguida de l'pes. Finalitzen l'estudi assenyalant que l'edat i tots els indicadors de la mida corporal correlacionen significativament (p <0.01) amb totes les dimensions renals amb l'excepció de l'índex de massa corporal coincident amb alguns estudis però contraris als altres.

Els autors finalitzen el seu treball afirmant haver pogut establir els valors normals en funció de l'edat, pes i alçada en nens nigerians aparentment sans per a l'avaluació adequada o seguiment de les malalties renals en radiologia clínica. L'article acompanya les taules corresponents per edat pes i alçada.

 

Valoració Personal

El valor afegit que aporta aquest article és la taula orientativa de les mesures renals en pacients pediàtrics d'Àfrica i que pot ser un element d'ajuda per als professionals de radiologia. No obstant això presenta, al meu parer, algunes mancances importants. En primer lloc un sol radiòleg realitzava l'exploració, factor que tenint en compte la variabilitat inter i intra-observador que presenta l'ecografia pot presentar un biaix important. Tampoc van fer doble cec (per exemple comparant els resultats amb RM o TC). A les taules que aporta, encara que siguin útils, són limitades, ja que només aporten les dades per a nens entre 6 i 17 anys i descuiden una franja tan àmplia com són de 0 a 6 anys on poden aparèixer més variabilitat. Hauria estat molt il·lustratiu aportar un quadre comparatiu amb taules europees o asiàtiques per tal de conèixer si les diferències entre elles són significativament diferents o no.

 

Artur Roman Soler
Parc Taulí Hospital Universitari. Sabadell. TSIDMN
aroman@tauli.cat @RadiologiaArtur

Noticias Relacionadas

Tècniques de quantificació musculoesquelètica per Ressonància Magnètica: Una actualització.
Tècniques de quantificació musculoesquelètica per Ressonància Magnètica: Una actualització.
Elastografia per ultrasons en la valoració de la rigidesa muscular posterior a l'ictus: Revisió sistemàtica.
Elastografia per ultrasons en la valoració de la rigidesa muscular posterior a l'ictus: Revisió sistemàtica.
Fase precoç amb 18F-Florbetapir i 18F-Flutemetamol per a avaluació del metabolisme cerebral.
Fase precoç amb 18F-Florbetapir i 18F-Flutemetamol per a avaluació del metabolisme cerebral.
Confiança del radiographer en el maneig de pacients amb claustrofòbia durant la ressonància magnètica.
Confiança del radiographer en el maneig de pacients amb claustrofòbia durant la ressonància magnètica.