La intel·ligència artificial a la professió del radiographer, On som? Cap on anem?

La intel·ligència artificial a la professió del radiographer, On som? Cap on anem?

09.11.2021

Artículo original:  Malamateniou C, Knapp KM, Pergola M, Woznitza N, Hardy M. Inteligencia artificial en radiografía: ¿Dónde estamos ahora y qué nos depara el futuro? Radiografía (Londres). 2021 de octubre; 27 Suplemento 1:S58-S62.

DOI:  10.1016/j.radi.2021.07.015

Societat:  Federación Europea de Sociedades de Radiógrafos ( @EFRadiographerS )

Paraules clau:  Inteligencia Artificial, Radiografía Diagnóstica, Radiografía Terapéutica.

Abreviatures i acrònims utilitzats:  Intel·ligència Artificial (IA), European Federation of Radiographer Societies (EFRS).

Línea editorial del número

Cada número de la revista Radiography inclou un compendi global i transversal de publicacions relacionades amb tots els vessants de la professió. Aquest número d'agost no n'és l'excepció, entre les novetats destaquen:

 • Un sondeig realitzat per l'EFRS entre les societats europees sobre el rol dels sonographers als diferents països.
 • La tercera part d'una sèrie dedicada a l'opinió que tenen acadèmics i estudiants sobre l'atenció centrada en el pacient i com aquest principi s'ensenya a la professió.

 

Motius per a la selecció

La intel·ligència artificial ja no és una novetat, però continua generant dubtes i incerteses pel que fa a la seva aplicabilitat i com pot repercutir a la nostra pràctica professional. L'EFRS està immersa en la publicació continuada de guies i documents de posicionament sobre aquest tema, per la qual cosa hem de seguir aquesta retòrica.

El grup de treball que signa aquest document mereix molt de respecte, en concret la Dra. Christina Malamateniou fa anys que fa un seguiment proper a l'avenç de la IA. Pels qui tenim interès en aquesta temàtica, val la pena estar pendent de les seves investigacions i treball divulgatiu.

 

Resum

La IA ja és una realitat als nostres serveis. S'utilitza per a la gestió d'informes dosimètrics, reconstrucció d'imatges de diferents modalitats, la guia de posicionament de seqüències en RM, la correcció del posicionament de pacients en TC i d'altres aplicacions que ja existeixen.

El motiu existencial de la IA s'ha de fonamentar en l'optimització dels recursos i la millora de l'experiència del pacient. Els professionals han de beneficiar-se de lliurar-se de tasques repetitives rutinàries i poder dedicar més temps a l'atenció i la cura de les persones en els serveis de radiologia, medicina nuclear i radioteràpia.

Això suposa que la IA estigui substituint els radiographers? la resposta és un clar no i es fonamenta en dos arguments, per una banda els professionals han de validar i corregir quan calgui, els resultats propiciats per la IA. Per tant, han de conèixer a profunditat els fonaments teòrics de les tècniques aplicades. L'altre argument és que els radiographers continuaran sent la interfície entre la tecnologia i els pacients. Per exemple, quan una decisió motivada pel resultat d'un algorisme ha de ser comunicada a una pacient, és possible que requereixi una explicació sobre el procés d'elecció realitzat per l'algorisme.

Com a concepte bàsic, la IA és l'automatització de decisions que anteriorment només podien ser preses per persones. Aquests algoritmes aprenen de la seva pròpia experiència i la validació – rectificació dels professionals. Els nivells més senzills d'IA es coneixen com a Machine Learning, la presència i gestió de grans volums d'informació ha propiciat que les capes de decisió siguin cada vegada més grans, iniciant-se el que es coneix com a Deep Learning, un aprenentatge més profund que requereix més informació però aconsegueix prendre decisions més complexes.

Tant el disseny, el testeig i la implementació d'aquests algoritmes requereixen professionals experts independents que puguin ajudar a millorar-ne el funcionament. No només això, la repercussió en la seguretat del pacient és notòria, per la qual cosa els professionals continuaran sent en última instància garants que l'algorisme funcioni de manera segura.

Les aplicacions actuals estan centrades en l'estandardització i l'eficiència de l'atenció tant en el vessant diagnòstic com en el terapèutic. Això hauria de repercutir favorablement en el temps dedicat a les cures, en el sentit global de l'expressió, dels pacients als nostres serveis. Per norma general, s'assumeix que tota la interacció i comunicació amb els pacients ha de ser duta a terme pels radiographers. Els pacients prefereixen parlar amb una persona que amb un robot, de la mateixa manera prefereixen comentar els seus interessos, preferències i preocupacions amb un professional real que amb un algorisme informàtic.

La presència omnipresent de la IA, impulsa també un canvi curricular constant a les universitats europees. D'altra banda, és imprescindible la creació de documents guia i el marc legal necessari que atorgui noves competències després de l'impacte de la IA a les professions sanitàries. Els radiographers arribem més tard que els metges i els físics mèdics a aquest terreny. La majoria de documents actuals han prescindit de la nostra professió per a aquests assumptes, per això és vital la implicació de més professionals en projectes de recerca, tesis doctorals i publicacions que permetin posicionar-nos allà on se'ns necessita. Es pot, per exemple, valorar la repercussió de les IA en loptimització de dosis a TC sense la implicació dels radiographers? Sent els professionals que fan les exploracions per TC, sembla que la resposta és un clar no.

I el futur? Hi ha una sèrie de prioritats que hauran de ser ateses per assegurar que l‟impacte de la IA sigui el desitjat, aquestes són:

 • Millorar la validació de les eines de IA amb professionals independents.
 • Augmentar els estudis prospectius amb un enfocament multidisciplinari i la clara implicació dels radiographers.
 • Millorar el suport legal i que aquest sigui comprensible i fàcil de comunicar.
 • Implicar tots els usuaris vinculats, prescriptors, cuidadors, pacients, etc.
 • Una implicació més gran per part dels fabricants en fer més fàcilment explicable les aplicacions d'IA
  Aclarir les repercussions legals en cas derror induït per IA.
 • Impulsar l'educació basada en l'evidència al camp de la IA, tant per a radiographers com la resta de professionals afins.
 • Millorar la transparència en el procés de desenvolupament i implementació de la IA amb l'objectiu d'augmentar la confiança dels usuaris en aquestes eines.
 • Desenvolupar currículums docents per a professionals que vulguin especialitzar-se a la IA.

Del bàsic al més complex, sembla urgent fer que la IA sigui comprensible, útil i familiar per als radiographers en formació i els que ja estan immersos a la pràctica clínica i acadèmica. Sembla necessari col·laborar a generar una opinió optimista sobre l'ús de la IA i valorar-ne els avantatges en la cura dels pacients. Els radiographers hem de fer un pas endavant i assumir el repte.

 

Valoració Personal

L'article és molt interessant i les opinions que els autors expressen estan ben fonamentades. Són experts en la matèria i això els dóna una visió ampla i amigable de la IA.

Personalment sóc una mica més escèptic, sobretot pel que fa a la repercussió a la nostra professió. Durant la revolució industrial es prometia benestar i felicitat als treballadors, la realitat va ser que les màquines van substituir moltíssimes de les professions que feien les persones. Va costar anys trobar un equilibri que recuperés en part certa justícia social. Encara que algunes de les tasques de tècnics i facultatius siguin insubstituïbles, qualsevol ocupador veurà a la IA una oportunitat per reduir costos de personal, negar-ho em sembla naïf. Tinc els meus dubtes que la prioritat sigui augmentar el temps que dediquem als pacients i més dubtes tinc que si en realitat ho és, els que prenen decisions a les organitzacions ho apliquin d'aquesta manera. Veurem…

 

Rodrigo García Gorga
Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell. TSIDMN.

rgarciag@tauli.cat  @GorgaRodrigo

Noticias Relacionadas

Recomanacions per a la coordinació dels serveis de Neurologia i Neurorradiologia en l'atenció a pacients amb esclerosi múltiple.
Recomanacions per a la coordinació dels serveis de Neurologia i Neurorradiologia en l'atenció a pacients amb esclerosi múltiple.
Evidència radiològica de dany testicular en casos de Coronavirus de la Síndrome Respiratòria Aguda Greu 2. Un potencial rol de la sonoelastografia.
Evidència radiològica de dany testicular en casos de Coronavirus de la Síndrome Respiratòria Aguda Greu 2. Un potencial rol de la sonoelastografia.
Implicació pronòstica de l'índex de rigidesa auricular esquerra en pacients amb insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció preservada.
Implicació pronòstica de l'índex de rigidesa auricular esquerra en pacients amb insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció preservada.
Millora de la sol·licitud de ressonàncies magnètiques de genoll en atenció primària mitjançant indicacions adequades: un projecte de millora de la qualitat.
Millora de la sol·licitud de ressonàncies magnètiques de genoll en atenció primària mitjançant indicacions adequades: un projecte de millora de la qualitat.