Preocupacions dels TSIDMN espanyols relacionades amb la pandèmia de Covid19.

Preocupacions dels TSIDMN espanyols relacionades amb la pandèmia de Covid19.

15.11.2020

Artículo original:  Ruiz C, Llopis D, Roman A, Alfayate E, Herrera-Peco I. Preocupaciones de los radiógrafos españoles ante la pandemia de COVID-19. Radiografía. 2020 oct 9

DOI:  10.1016/j.radi.2020.10.001

Societat:  Federación Europea de Sociedades de Radiógrafos ( @EFRadiographerS ), Sociedad y Colegio de Radiógrafos ( @SCoRMembers ).

Paraules clau:  Covid19, salud mental, pandemia, radiógrafo, radiología, estrés.

Abreviaturas y siglas utilitzats:  Equip de protecció individual (EPI)

 

Linia editorial de el nombre

Cada mes la revista radiografía publica artículos de divers origen geogràfic però amb predomini britànic. Aquest número incluye artículos relatius a la professió, educació i la repercussió de la pandèmia de covid19 en la pràctica clínica. Ens alegra enormement veure a la llista un artículo d'origen espanyol.

 

Motius per a la selecció

Era obligatori incloure aquest article a la llista de revisions per a aquest mes. El treball de recerca de camp entre els tècnics espanyols és escàs però té un enorme potencial de creixement. La temàtica de l'article, a més de ser actual, ajuda a generar evidència científica sobre una situació àmpliament comentada pels integrants del col·lectiu. És per tant molt recomanable dirigir l'atenció a les dades recopilades per aquest equip d'investigació.

 

Resum

Les restriccions, i altres mesures preses per les autoritats, per contenir la pandèmia de covid19 han tingut una repercussió real en la vida diària de les persones. Moltes d'aquestes repercussions afecten la salut mental i són induïdes per l'augment de la sensació d'inseguretat, por i angoixa.

Sumat a això, molts professionals de la salut espanyols van emmalaltir de covid19. En el moment de la publicació es comptabilitzaven 40.941 professionals infectats, dels quals 4.177 van requerir hospitalització i 53 van morir. Aquest panorama juntament amb l'augment de la pressió assistencial van tenir una forta repercussió en la salut mental dels professionals.

Altres factors que van contribuir a la pressió constant van ser: el desconeixement sobre l'agent patogen i la malaltia, la manca d'informació sobre protocols i procediments, el risc de contagi a familiars. L'objectiu d'aquest treball és avaluar la percepció de risc de contagi per part dels radiógrafos espanyols i la possibilitat de transmissió als familiars dels mateixos.

Es va enquestar un nombre prou representatiu de radiógrafos espanyols que van estar treballant durant la pandèmia. El formulari es va divulgar a través de societats científiques i grups de difusió. Es va utilitzar un qüestionari validat de percepció de risc per a professionals espanyols que conté 5 preguntes les quals es responen en una escala tipus Likert. Les dades recopilades van ser analitzades per procediments estadístics estandarditzats. La mostra final, després d'excloure respostes incongruents, va ser de 546 participants amb una edat mitjana de 40,86 anys, 70,1% dels quals eren dones. Més de la meitat dels enquestats tenien fills menors d'edat.

Pel que fa als resultats, en una escala de el 0 a l'10, la percepció mitjana de risc a nivell personal va ser 7,57, la preocupació per transmetre la malaltia als familiars va ser de 8,78, mateix resultat pel que fa a transmetre la malaltia als pacients i finalment un 8,35 als companys de treball. Una altra dada interessant és que el risc percebut de transmetre la malaltia als familiars va ser significativament superior en aquells enquestats que van declarar tenir fills. Les enquestades de gènere femení van mostrar major preocupació per infectar companys i pacients sans que els enquestats de gènere masculí.

Aquest estudi és el primer en el seu tipus dirigit a radiógrafos espanyols. Un altre aspectes destacats és que la percepció de risc no va variar entre els que estaven en contacte directe amb pacients covid19 dels que no ho eren. Una possible explicació és que els primers solen tenir a disposició els elements de protecció personal (EPI) que han demostrat en altres investigacions reduir els nivells d'estrès.

L'estudi pot presentar limitacions pel que fa a la recollida de dades, la mostra es va elaborar amb una metodologia de "bola de neu" la qual cosa requereix precaució a l'hora d'extrapolar els resultats a tota la població. D'altra banda, l'alt percentatge de respostes per part de professionals de l'sexe femení, tot i ser representatiu de la realitat, ha de suposar prudència per generalitzar els resultats.

 

Valoració Personal

Sens dubte és una aportació molt interessant. L'única en la seva espècie dins del nostre entorn. M'agradaria destacar que les enquestes es van realitzar durant "el pic de la primera onada" per tant els resultats, presumiblement, estan una mica hipertrofiats per la sensació de descontrol durant aquest període. Seria interessant repetir el qüestionari després de la implementació de protocols més clars i circuits millor definits la qual cosa, en general, ha millorat la percepció de seguretat.

M'ha semblat interessant el disseny de l'estudi i l'anàlisi dels resultats. Els autors són clars a l'hora d'explicar les limitacions de la mateixa.

Finalment una reflexió, és molt desitjable que apareguin més publicacions com aquesta, per a això tots hem de col·laborar respondent els formularis i donant una pas endavant integrant-nos com a part d'equips de recerca.

 

Rodrigo García Gorga
Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell. TSIDMN

rgarciag@tauli.cat  @GorgaRodrigo  

Noticias Relacionadas

Millora de la sol·licitud de ressonàncies magnètiques de genoll en atenció primària mitjançant indicacions adequades: un projecte de millora de la qualitat.
Millora de la sol·licitud de ressonàncies magnètiques de genoll en atenció primària mitjançant indicacions adequades: un projecte de millora de la qualitat.
Anàlisi de la formació professional dels tècnics en imatge mèdica i radioteràpia a través de les pràctiques i els professors de les assignatures troncals.
Anàlisi de la formació professional dels tècnics en imatge mèdica i radioteràpia a través de les pràctiques i els professors de les assignatures troncals.
L'impuls de la braquiteràpia millora la supervivència i redueix el risc de desenvolupar metàstasi a distància en comparació de la radioteràpia de feix extern sola en pacients amb càncer de pròstata de risc intermedi i alt.
L'impuls de la braquiteràpia millora la supervivència i redueix el risc de desenvolupar metàstasi a distància en comparació de la radioteràpia de feix extern sola en pacients amb càncer de pròstata de risc intermedi i alt.
Aplicacions de la tècnica Dixon a l'avaluació del sistema musculoesquelètic.
Aplicacions de la tècnica Dixon a l'avaluació del sistema musculoesquelètic.